Veľkoobchod

1. Základné definície

Zverejnené „Všeobecné obchodné podmienky“ sa riadia ustanoveniami všeobecne platného zákona (č.102/2014 Z.z.) a definujú podmienky v obchodných vzťahoch pre zákazníka (ďalej „Kupujúci“) „Veľkoobchod“ (SZČO alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim (Zákazník) a spoločnosťou lacne elektro, s.r.o., IČO: 53 138 848, Pod hájom 4444/211, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 41109/R (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "Predávajúci") uzatvorené na diaľku prostredníctvom serveru www.lacneelektro.sk

Tieto obchodné vzťahy sa riadia právnou úpravou podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.

Kontaktné údaje predávajúceho:
lacne elektro, s.r.o., Pod hájom 4444/211, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 41109/R
IČO: 53 138 848
DIČ: 2121281030
IČ DPH: SK2121281030

Prevádzka:
lacne elektro, s.r.o., Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: +421 948 000 565

Email: info@lacneelektro.sk

VOP sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti (Predávajúceho) lacne elektro, s.r.o. (www.lacneelektro.sk) a súčasne aj v prevádzke predajcu na viditeľnom a dostupnom mieste. Kupujúci je povinný pred nákupom oboznámiť sa s týmito VOP a súhlasiť s nimi.

 

2. Základné podmienky spolupráce

Nakupovať vo firme lacne elektro, s.r.o. môže:

SZČO (fyzická osoba) alebo právnická osoba (platné ceny „Veľkoobchod“), ktorá má vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja.

Podmienkou nákupu za ceny „Veľkoobchod“ je registrácia kupujúceho cez e-shop www.lacneelektro.sk, mailom alebo osobne na kontaktnej adrese:

lacne elektro, s.r.o., Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom

Registráciu schvaľuje admin e-shopu, resp. majiteľ firmy lacne elektro, s.r.o. a až po schválení má kupujúci umožnený prístup k cenám „Veľkoobchod“ v e-shope www.lacneelektro.sk
Akýkoľvek osobný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim je nutné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailom:

Tel. čísla: +421 948 000 565

e-mail: info@lacneelektro.sk

 

3. Objednanie tovaru alebo služby

Tovar alebo službu je možné objednať: telefonicky, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu (www.lacneelektro.sk), osobne Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy (obchodného vzťahu) a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva (obchodný vzťah) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdená objednávka kupujúcim je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod“) je povinný vo svojej objednávke zadať:

 1. obchodný názov, meno a priezvisko kontaktnej osoby
 2. fakturačnú adresu prípadne adresu dodania ak je iná ako fakturačná
 3. tel. číslo za účelom kontaktovania kuriérom alebo predajcom
 4. popis a počet kusov objednávaného tovaru alebo služby
 5. spôsob odberu
 6. IČO, DIČ prípadne IČ DPH ak je kupujúci plátca DPH
 7. e-mailovú adresu

Aktuálne ceny sú vždy uverejnené na www.lacneelektro.sk a sú platné pre všetky spôsoby objednávania tovaru alebo služby. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar alebo službu formou osobnej návštevy, má možnosť, pred uzavretím objednávky, resp. nákupom, oboznámiť sa s aktuálnymi cenami priamo na kontaktnej adrese lacne elektro, s.r.o. (prístup cez PC).

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru, ktorá je uvedená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu www.lacneelektro.sk. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavy.
Zľavy uverejnené v e-shope www.lacneelektro.sk sa nevzťahujú pre osobný odber tovaru alebo služby v prevádzke (lacne elektro s.r.o., Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom). Pokiaľ kupujúci požiada vo svojej objednávke informáciu o spôsobe plnenia (i čiastočného) objednávky budú mu poskytnuté informácie automaticky ale len v prípade, že uvedie vo svojej objednávke kontaktný e-mail. Predávajúci nie je povinný za účelom informovania o stave plnenia objednávky kontaktovať kupujúceho telefonicky.


4. Storno objednávky a možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nie je schopný dodržať dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikne týmto konaním kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody a to hlavne vtedy ak bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tovar, ktorý nebol na sklade predávajúceho, resp. v prípade, ak v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Nárokovateľný storno poplatok predajcom môže byť až do výšky 50 % z celkovej ceny objednaného tovaru alebo služby.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

 1. nie je možné žiadnou formou objednávku potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nemožnosť doručenia potvrdenia na zadaný e-mail a pod.)
 2. objednávku zaslal kupujúci, ktorý v minulosti zásadným spôsobom porušil obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na www.lacneelektro.sk
 3. tovar sa nevyrába alebo už nie je možné ho vyrobiť

Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že lacne elektro, s.r.o. si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá lacne elektro, s.r.o. vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov).

 

5. Platobné podmienky

Objednaný tovar, pokiaľ je na sklade, predávajúci posiela kupujúcemu na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty pokiaľ nie je vopred dohodnutá iná forma doručenia. V prípade, že kupujúci si zvolí inú formu platby za tovar ako dobierku, online platbu kartou alebo hotovosť musí akceptovať uhradenie predfaktúry resp. faktúry,
ktorá mu je zaslaná v elektronickej forme cez e-mail. Kupujúci (zákazník – „Veľkoobchod“) môže odoberať objednaný tovar alebo služby bez uhradenia faktúry vopred. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť túto možnosť formy obchodnej spolupráce a teda nie je povinný automaticky udeliť túto možnosť nákupu každému kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod“).

Splatnosť faktúry je obvykle 7 pracovných dní, na základe dlhodobej obchodnej spolupráce je možné udeliť kupujúcemu (zákazník – „Veľkoobchod“) splatnosť faktúry až 30 pracovných dní. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar alebo služby v hotovosti alebo kartou.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom subjektu (predávajúceho) lacne elektro, s.r.o. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť v zmysle § 369 zákona č. 513/91Zb. kupujúcemu účtované penále vo výške 0,1 % z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

Odber tovaru na faktúru môže byť kupujúcemu odmietnutý v prípade, ak nemá vysporiadané všetky záväzky voči predávajúcemu v dobe ich splatnosti.

 

6. Doručenie tovaru

Doručenie objednaného tovaru alebo služby zabezpečuje predávajúci kuriérskou službou Geis SK, DHL, PPL,DPD, Toptrans, Packeta, 123 Kuriér a Slovenská pošta s ktorými má predávajúci uzatvorené partnerské zmluvy o doručovaní zásielok.
Informácie o cenách za prepravu, dostupnosti a možnostiach doručenia sú uvedené v samostatnom bloku s názvom: „Dodacie podmienky“, ktorý je zverejnený na www.lacneelektro.sk ako aj na prístupnom mieste na kontaktnej adrese lacne elektro, s.r.o., Štúrova 1532/92, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V prípade objednania tovaru s hmotnosťou do 0,99 kg (vrátane obalu) je možné zvoliť spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty (listová zásielka). V tomto prípade ale musí kupujúci akceptovať úhradu za tovar vopred (faktúru je možné zaslať vopred iba v elektronickej forme). Všetky náklady spojené s doručením zásielky kupujúcemu v plnom rozsahu hradí kupujúci.

Náklady spojené s doručením sú vo faktúre označené ako „distribučné náklady“. Podrobné informácie o tom, čo všetko je zahrnuté v „distribučných nákladoch“, sa nachádzajú v samostatnom bloku s názvom: „Dodacie podmienky“.

V prípade, že doručená zásielka je poškodená (obal), je nutné spísať protokol o poškodení zásielky (obalu) s kuriérom, prípadne zásielku od kuriéra neprevziať s tým, že kuriér uvedie v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky: „poškodená“ (bude vyžiadaný podpis kupujúceho do protokolu). Reklamácie poškodeného tovaru prepravou po prevzatí kupujúcim nebude možné neskôr zo strany predávajúceho akceptovať.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar (kuriérska služba vždy vopred kontaktuje kupujúceho telefonicky, mailom alebo pomocou SMS), náklady, ktoré si vyžiada opätovné doručenie tovaru, znáša v plnej výške kupujúci.

 

7. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. na základe objednávky, ktorú akceptoval kupujúci, dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote
 2. v prípade doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou zabaliť tovar na prepravu spôsobom potrebným na jeho bezpečné doručenie
 3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky platné právne predpisy v SR
 4. odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 5. predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
 6. predávajúci je povinný oboznámiť kupujúceho, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu

 

8. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar alebo službu
 2. zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu
 3. svojím podpisom potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru
 4. kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim

 

9. Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neskorších predpisov poskytuje výrobca na dodávaný tovar záručnú dobu 6 mesiacov. Inú – dlhšiu – záručnú dobu môže poskytnúť len výrobca.

Spolu so zakúpeným tovarom alebo službou dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo vznikli zjavne úmyselným poškodením. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky a ani inak poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený, inak poškodený sa rozumie napr. poškodenie, ktoré vzniklo následkom vystavenia tovaru vlhkosti ap.).

Zo záruky je takisto vyňaté poškodenie, ktoré vzniklo následkom živelnej pohromy. Opotrebovanie a následné poškodenie tovaru, ak sa zjavne jedná o bežné používanie tovaru, takisto nezakladá nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade, že kupujúci zistí chybu na dodanom tovare alebo službe, je nutné aby bezodkladne tento tovar alebo službu reklamoval u predajcu (§ 18 ods. 2 Zák). Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Reklamovaný tovar musí predajca vybaviť v reklamačnom konaní do 90 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 90 dňovej lehoty na vyriešenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo na vrátenie plnej sumy za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový ak sa s predávajúcim nedohodne inak (napr. vyplatenie primeranej zľavy kupujúcemu).

Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť reklamovaný tovar za taký istý, ktorý má rovnaké alebo lepšie parametre a vlastnosti.

Záručná doba sa predlžuje o dobu počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

10. Záverečné ustanovenia

lacne elektro, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.09.2022.

Údaje firmy

Ďalšie informácie

Prílohy Výpis z obchodného registra

Počítače a notebooky

Domáce spotrebiče

Krása a zdravie

Pre deti a bábätká

Domov

O nás

Kontakty a otváracia doba